• Quy trình xây dựng KPI cho một bộ phận, chức danh công việc

    Quy trình xây dựng KPI cho một bộ phận, chức danh công việc

    Admin  4/3/2019  100

    Các bộ phận/phòng/ban tự xây dựng KPI: có thể do các bộ phận/phòng/ban chức năng trực tiếp xây dựng hệ thống KPI cho các vị trí chức danh trong bộ phận/phòng/ban đó dựa trên sự hướng dẫn, trợ giúp về mặt phương pháp của những...

Thiết kế 2019 © Bản quyền Công ty tư vấn đầu tư TPR